AGU FBE Mimarlık ABD
Mimarlık Doktora Programı Ders İçerikleri


Kodu

 

ARCH 601

İsmi

Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri

Haftalık saati

4 (3 + 1)

Kredisi

4

AKTS

11

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Doktora

Dönem

Güz

Tip

Zorunlu

Ön Şart

-

İçerik

Ders, mimarlıktaki bütünleşik ve disiplinler-arası/-üstü araştırma yöntemlerine bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bunların arasında doğal ve toplum bilimleri ile sanat ve insan bilimlerinde kullanılan nicel, yarı-nicel ve nitel yöntemler yer almaktadır. Daha önce bir yüksek lisans tezi ile başka araştırma projeleri tamamlamış olan doktora öğrencilerinin dersin sonunda, kendi araştırma konu ve alanlarına bağlı olarak tez çalışmalarına ilişkin araştırma yöntemini tasarlamaları ve sunmaları beklenmektedir. Ders kapsamında, öğrencilerin çalışma alanlarına yakın konularda çalışan araştırmacıların seminerlerine de yer verilecektir.


Kodu

 

ARCH 697

İsmi

Uzmanlık Alan Dersi

Haftalık saati

4 (0 + 4)

Kredisi

0

AKTS

5

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Doktora

Dönem

Güz/Bahar

Tip

Zorunlu

Ön Şart

ARCH 601

İçerik

Tez danışmanı ile yürütülen araştırma, kavramsal ve kuramsal analiz, metin kritiği gibi etkinlikleri kapsamaktadır.


Kodu

 

ARCH 699

İsmi

Doktora Tezi

Haftalık saati

0 (0 + 0)

Kredisi

0

AKTS

25

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Doktora

Dönem

Güz/Bahar

Tip

Zorunlu

Ön Şart

-

İçerik

Tez çalışmasına yönelik ileri düzeyde ve kapsamlı nitel/nicel araştırma etkinliklerini kapsamaktadır.

 

Seçmeli Dersler


Kodu

 

ARCH 610

İsmi

Mimarlıkta Disiplinler-üstü Araştırmalar

Haftalık saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Doktora

Dönem

Bahar

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Ders, yapılı çevrenin anlaşılması, detaylandırılması, eleştirisi ve incelenmesine yönelik olarak insan ve toplum bilimleri alanına ait araştırma konu, araç ve yöntemlerine odaklanmaktadır.


Kodu

 

ARCH 611

İsmi

Yeniden Kullanım için Tasarım Stratejileri

Haftalık saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Doktora

Dönem

Bahar

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Ders, terk edilmiş tek yapılar ve/veya sitlerin (yapılı çevrelerin) yeniden kullanımı için tasarım stratejileri geliştirilmesine odaklanmaktadır. Ders ayrıca, mevcut yapı ve sitlerin yeniden kullanımına yönelik olarak, güncel ve gelecek mimari ve ekonomik değerlerine temellenen eleştirel bir yaklaşım oluşturmayı ve mimari nesneler olarak gelecekteki kullanımlarına yönelik fikirler geliştirmeyi amaçlamaktadır.


Kodu

 

ARCH 612

İsmi

Mekanı Kavramak

Haftalık saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Doktora

Dönem

Güz

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Ders, mekanın üretimi, kurulumu ve kompozisyonuna ait süreçleri anlamak için fenomonolojik araştırma ve incelemeler içermektedir. Hacim olarak mekanın kendisi, kurgulandığı biçimsel nitelikleri ile arasındaki çelişkiler ve nasıl algılandığı sorgulanacaktır.


Kodu

 

ARCH 612

İsmi

Konut Araştırmaları

Haftalık saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Doktora

Dönem

Bahar

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Ders, 20. yüzyıldan günümüze – sosyal, toplu ve kişisel – barınma ve konut sorunlarını tartışmaya odaklanmıştır. 17. yüzyılda İngiltere’de sanayileşmenin başlangıcına kadar uzanan tarihsel çerçeve, 18.–19. yüzyıllarda tasarlanan kent ve konut alanlarını da ele almaktadır. 20. yüzyıl ise, iki dünya savaşı arası, II. Dünya Savaşı sonrası ve post-modern dönemlerden oluşan üç farklı başlık altında ele alınmakta, ders güncel sorun ve projelerle sona ermektedir. Diğer amaçlar arasında kentsel gelişim, yenileme ve dönüşüm konularını konut ve yerleşim alanlarının ortaya çıkışını temel alan bir çerçevede irdelemek ve önemli örneklerin sürdürülebilirliğini ve korumasını tartışmak yer almaktadır.


Kodu

 

ARCH 622

İsmi

Kagir Yapıların Strüktürel Analizi

Haftalık saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Doktora

Dönem

Güz

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Ders, mimari yığma yapıların statik ve dinamik davranışını, koruma-onarım ve yapısal güçlendirme uygulamalarında da kullanılabilecek ve yığma malzemenin gerçek davranışını yorumlayabilen öncül itme-hattı ve eğilmez-kütle dinamiği temelli yöntemlere uygun mekanik modeller üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Burada öğretilen yöntem, yazılım ve beceriler, öğrenciler tarafından seçilen özel durumlara uygulanarak, geniş bir araşt.ırma alanı tanımlanacaktır.


Kodu

 

ARCH 630

İsmi

İleri Mimari Koruma Araştırmaları

Haftalık saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Doktora

Dönem

Güz

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Mimari koruma alanında uzmanlaşan doktora adayları için tasarlanan ders, ölçüt, değer ve yasa sistemleri ile uluslararası ilkelerle ilişkili olarak, tarih içinde mimari koruma fikrinin kavramsal ve bağlamsal evrimine odaklanmaktadır. Güncel mimari koruma kuramı kitaplarında sunulan historyografya 19. ve erken 20. Yüzyıllara ait önemli ve belirleyici metinlere odaklanarak tartışılacak, ayrıca II. Dünya Savaşı sonrasında yayınlanan uluslararası belgeler ve ilkelere dayalı olarak mirası koruma alanında geçerli ölçüt ve değerlerin evrimi incelenecektir. Öğrencilerin tarih, kuram ve felsefe alanında gelişmiş okuma ve yazma becerisine sahip olması gerekmektedir.