AGÜ Mimarlık Bölümü, güçlü akademik kadrosu, eğitim sistemi, eğitim programları ve öğrencilerine sağladığı olanaklar ile kısa sürede Türkiye’de ve dünyada önde gelen mimarlık okulları arasına girmeyi hedeflemektedir. Ulusal ve uluslararası deneyimleri ve yayınları ile alanında isim yapmış akademik kadrosu ve kurumsal bağlantıları ile uygulama ağırlıklı ve yurtdışı staj olanakları sunan bir eğitim programı kapsamında, farkındalıkları yüksek, alanında öncü ve yeniliklere açık bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. AGÜ Mimarlık Bölümü’nün eğitim hedefleri şu şekilde özetlenebilir:

Uygulamalı Eğitim: Mekâna ve yapıya dair sorunları ve çözümlerini eğitimin ilk başlangıcından itibaren, salt kuramsal bazda kalmayıp, pratiğe aktarılarak uygulanabilir olan çözümleri katılımcılık çerçevesinde sahada ve atölyede gerçekleştirmektir.

İngilizce Eğitim: Bu alanlarda, İngilizce eğitimi yapan ve Kayseri özelinde bu eğitimi gerçekleştiren ilk devlet üniversitesi olacaktır. Özellikle, İngilizce eğitim yolu ile yurtdışı bağlantılı olarak mesleki alanlardaki gelişmeleri izleyebilmek, yurtdışında eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olan okullarla sürekli iletişim içinde bulunarak bilgi, görgü ve deneyime dair aktarımları sağlamak amaçlanmaktadır.

Eleştirel Düşünme: Problemleri analitik bir çerçevede bilimsel bir bakış açısı altında irdeleyerek, sorgulamak ve sonuçlar çıkartmak ve farklı alternatifler üretmektir.

Kent ve Kentlilik Bilinci: Dünyadaki nüfus hareketleri çoğunlukla kentler, kent-bölge ve bölgeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. İnsanoğlunun ilk yerleşik düzene geçişi ile birlikte ortaya çıkan kentler önce tarım sonra sanayi daha sonrasında da teknoloji yolu ile evirilmiştir. Bu bağlamda, çok farklı ve birbiri ile iç içe olan kompleks bir yapılı çevrenin hakimiyetinden söz edilebilir. Bu durum kentin önemini ve fonksiyonunu daha da artırmıştır. Aynı zamanda, yerleşik düzene geçen insan ve çevresi etkileşiminde sosyo-kültürel ve davranışsal etkiler ile kentlilik düzeyi değişebilmektedir. Sonuçta, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve yönetimsel boyutları ile bir kent ve kentlilik düzeyinin araştırılması zorunlu hale gelmektedir.

Kültür ve Çevreye Duyarlılık: İnsan-çevre etkileşimin bir sonucu olarak kültür en temel öğelerden biridir. Bu çerçevede, geçmişten günümüze ulaşan ve kültürün maddi örüntülerini oluşturan kültürel mirasın korunması temel hedeftir. Bu bağlamda, kentler ve çevresi bu örüntülere ev sahipliliği yapmaktadır. Kuşkusuz, bütün bunlar çevre olgusu içinde ele alınmaktadır. Bu amaçla, insanoğlunun doğada yalnız olmadığı ve diğer canlılarında var olduğu dikkate alındığında çevreye karşı duyarlılık ve koruma bilincinin arttırılması ve canlı tutulması gerekmektedir. Örneğin, Küresel ısınma, İklim değişikliği, Doğal Afetler ve bu afetler karşısında alınacak önlemler gibi.

Küresel Sorunlara Duyarlılık: AGÜ’nün eğitime yaklaşımının merkezinde yer alan dünya vatandaşı mezunlar yetiştirme vizyonunun önemli bir parçası Uluslararası Kuruluşlarca tanımlanan küresel sorunlara duyarlı bir mimarlık eğitimi ve araştırma kültürü oluşturmaktır. Mekana ve insana ait her sözün odağında olan Mimarlık alanı küresel sorunlara çözüm önerileri oluşturmaya yönelik yürütülecek bir eğitim anlayışının ana unsurlarından biri olacaktır.

Liderlik ve Ekip Organizasyonu: Mesleki disiplinlerin bağımsız hale gelmesi ve uzmanlaşmanın artması karşısında, sorunları ortak akıl ve proje demokrasisi çerçevesinde ele alarak sonuçlandıran bir örgütlenme modeli öne çıkmıştır. Bu kapsamda, ekip çalışması yapabilen ve liderlik özelliklerine sahip meslek insanları günümüz çalışma koşullarında ihtiyaç duyulan mimar ve şehir plancısı tipini tanımlamaktadır.

Mesleki Sorumluluk ve Etik: Mezuniyet öncesi ve sonrasında meslek insanından, topluma karşı olan sorumlulukları çerçevesinde güvenli, yüksek yaşam kalitesinin olduğu, sürdürülebilir mekânlar ve yapıların üretilmesi beklenmektedir. Bu ölçüde diğer meslektaşlarına karşı saygılı ve dürüst bir tutum izleyen, mesleğin olmazsa olmaz kuralları içinde hareket etmeyi kendine ilke edinmiş etik değerleri bağlı bulunduğu meslek odası içinde savunabilen ve geliştirmeyi özendiren bir eğitim politikası hedeflenmektedir.

 

AGÜ Mimarlık Bölümü Lisans Ders İçerikleri

 

AGÜ Mimarlık Program Yeterlilikleri

 1. Mimarlık mesleğinin kuramsal bilgi ve uygulama alanlarını birbirlerine bütünleyici olarak görmek, tasarım sürecine yansıtabilmek ve her birinden eş zamanlı yararlanmayı öğrenmek.
 2. Soyut, sistematik ve eleştirel düşünebilmek, öğrenebilmek, kendine ait bir mimarlık kültürü oluşturabilmek, edindiği becerileri tasarım ve uygulama süreçlerine aktarabilmek.
 3. Farklı tasarım ölçekleri ve alanları arasındaki ilişkileri kavrayabilmek, bunları eşgüdümlü kullanabilmek ve ürettiği bilgiyi farklı ölçek ve yöntemde uygun temsil araçlarıyla ifade edebilmek.
 4. Sahip olduğu mesleki etik, beceriler ve çağın gerektirdiği küresel vatandaşlık bilinciyle bulundukları ortamlarda fark ve değer yaratmak.
 5. Tasarım ve teknik uygulama süreçleri, bina hizmet, donatı ve sistemleri konusunda bilgi ve uygulama tecrübesi sahibi olmak.
 6. Yapılı ve doğal çevrenin somut ve soyut miras niteliklerinin farkında olmak, bu nitelikleri araştırma, belgeleme ve koruma konularında tasarım ve uygulama bilgi ve becerilerine sahip olmak.
 7. Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir tasarım yaklaşımı içerisinde hem geleneksel/yerel hem de çağdaş mimarlık malzeme ve yapım teknolojileri konusunda bilgi ve uygulama deneyimi sahibi olmak.
 8. Tasarım ve sorun çözme konusunda deneyimsel yaklaşıma sahip olmak, bu yaklaşımı meslek hayatında sürdürebilmek ve paylaşabilmek.
 9. Yapılı ve doğal çevreyi ilgilendiren küresel sorunlar ve sorumluluklar konusunda bilgi ve uygulama deneyimine sahip olmak.
 10. Fiziksel çevre ve yapı tasarlamanın ve inşa etmenin getirdiği etik, yasal, sosyal, kültürel ve ekonomik sorumluluklar konusunda bilinçli olmak.
 11. Araştırma ve tasarım geliştirme konusunda disiplinler arası ve disiplinler üstü bilgi paylaşımı kültürüne sahip olmak.
 12. Kendi meslek alanı ve ilgili alanları içeren ortak çalışmalarda, takım lideri veya üyesi olarak sorumluluklarının bilincinde bilgi, beceri ve yetkinliklerini paylaşabilmek.
 13. Bilgiye ulaşma ve öğrenme sürecini yaşam boyu öğrenme stratejileri ile sürdürülebilir kılmak.
 14. Kendi dilinde ve İngilizce mesleki iletişim becerilerine sahip olmak, bilimsel araştırma yürütme, yazma ve sunma becerisine sahip olmak.