AGU FBE Mimarlık ABD
Mimarlık Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

 


Kodu

 

ARCH 501

İsmi

Stüdyo 1

Haftalık Saati

4 (3 + 1)

Kredisi

4

AKTS

8

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Güz

Tip

Zorunlu

Ön Şart

-

İçerik

Stüdyo, mimarinin biçim odaklı üretiminin disiplinler arası ilişikleri ve günlük yaşamda yarattığı çelişkiler üzerinden, mekanın yeniden üretimine odaklanmaktadır. Stüdyo, kimlik, toplum ve kültürün etkisi, yer ile etkileşimi ve kültürlerarası ilişkilerde mekanın kullanımı ve sürdürülebilirlikleri üzerine çalışmalar içermektedir. Mimarlıkları yorumlama, eleştirme ve yeniden üretme üzerine alternatif yöntemler geliştirilmek amaçlanmaktadır.


Kodu

 

ARCH 502

İsmi

Stüdyo 2

Haftalık Saati

4 (3 + 1)

Kredisi

4

AKTS

8

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Bahar

Tip

Zorunlu

Ön Şart

ARCH 501

İçerik

Stüdyo, yapılı çevrenin eleştirisi ve disiplinler-arası bir bakışla mekansal dönüşümünün olasılıkları üzerine ileri tasarım araştırmaları ve deneylerinden oluşmaktadır. Stüdyo, yapılı bir çevre üretimi olarak kente odaklanmakta ve küresel bir bakışla, yeni mekansal üretimlerin olasılıklarını sorgulamaktadır.


Kodu

 

ARCH 505

İsmi

Mimarlık Araştırmalarında Araştırma Yöntemleri

Haftalık Saati

4 (3 + 1)

Kredisi

4

AKTS

8

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Güz

Tip

Zorunlu

Ön Şart

ARCH 101

İçerik

Ders, mimarlıktaki bütünleşik ve disiplinler-arası/-üstü araştırma yöntemlerine bir giriş niteliğindedir. Bunların arasında doğal ve toplum bilimleri ile sanat ve insan bilimlerinde kullanılan nicel, yarı-nicel ve nitel yöntemler yer almaktadır. Dersin sonunda öğrencilerin, kendi araştırma konu ve alanlarına bağlı olarak tez çalışmalarına ilişkin araştırma yöntemini tasarlamaları ve sunmaları beklenmektedir. Ders kapsamında, öğrencilerin çalışma alanlarına yakın konularda çalışan araştırmacıların seminerlerine de yer verilecektir.

 


Kodu

 

ARCH 506

İsmi

Çağdaş Dünyayı Anlamak

Haftalık Saati

4 (3 + 1)

Kredisi

4

AKTS

8

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Bahar

Tip

Zorunlu

Ön Şart

-

İçerik

Ders, mimarlık bilgi alanının disiplinlerarası etkileşim ve iletişim içerisinde olduğu disiplinler üzerinden, çağdaş dünyanın toplum yapısı, bilgi üretim yaklaşımları, sosyal politikalarını anlamak ve yaklaşımlar geliştirmek üzerine odaklan okuma ve tartışmaları içermektedir. Çağdaş dünyaya ait tartışma, düşünce ve ortamı toplum ve yaşam alışkanlıkları üzerinden anlamayı ve çok disiplinli bir bakışla mimarın rolü ve mimarları sorgulayarak yenilikçi mimari araştırma ve üretimler geliştirmeye odaklanmaktadır. Bununla birlikte ders, mimarinin toplum ve mekanı değiştirme/dönüştürme yetisi üzerinden güncel ve olası sorunlara cevap verebilecek yeni bakışlar üretmeyi amaçlamaktadır.


Kodu

 

ARCH 500

İsmi

Seminer

Haftalık Saati

2 (0 + 2)

Kredisi

0

AKTS

5

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Güz/Bahar

Tip

Zorunlu

Ön Şart

ARCH 505

İçerik

Seminer dersi, tez çalışmasına ilişkin gerekli kavramsal ve/veya programsal çerçevenin oluşturulmasına yönelik araştırma sunumlarından oluşmuştur. Çalışmalar, anabilim dalı öğretim üyelerinin araştırma alanlarına yönelik olarak sunulan ve katılımın zorunlu olduğu bir seminerler dizisi olarak düzenlenmiştir.


Kodu

 

ARCH 597

İsmi

Uzmanlık Alan Dersi

Haftalık Saati

4 (0 + 4)

Kredisi

0

AKTS

5

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Güz/Bahar

Tip

Zorunlu

Ön Şart

ARCH 505

İçerik

Tez danışmanı ile yürütülen araştırma, kavramsal ve kuramsal analiz, metin kritiği gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

 

 


Kodu

 

ARCH 599

İsmi

Tez

Haftalık Saati

0 (0 + 0)

Kredisi

0

AKTS

25

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Güz/Bahar

Tip

Zorunlu

Ön Şart

ARCH 500

İçerik

Tez çalışmasına yönelik ileri düzeyde ve kapsamlı nitel/nicel araştırma etkinliklerini kapsamaktadır.

 

Seçmeli Dersler


Kodu

 

ARCH 511

İsmi

Yerin Metaforları

Haftalık Saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Bahar

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Ders, yerin üretimi ve mekansal çelişkilerini anlamaya odaklanmaktadır. Yerin yaşayan bir canlı olduğu bakışıyla, üzerindeki mevcut ve yitmiş kimlikleri ve değerleri araştırma ve keşfetmeyi hedeflemekte; ve bunları sanatsal ve mimari bir bakışla yorumlamayı amaçlamaktadır.


Kodu

 

ARCH 512

İsmi

Kurgusal Mekan

Haftalık Saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Güz

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Kurgu Mekan dersi, sadece kurgulanmış, gerçekte var olmayan mekanları tartışmayı amaçlamaktadır. Bunların arasında edebiyat, sanatsal kurulumlar, müze iç mekanları ve rekonstrüksiyonlar ile sinemadan örnekler yer almaktadır. Dersin odak noktasını oluşturan ütopya ve distopya, her dönem farklı bir alt-başlık altında ele alınacak ve böylece farklı dönemlere ait sanatsal çalışmalar ve bunlarla ilişkilendirilebilecek gerçek mimari mekanlardan yararlanarak gelecek hayatımıza ilişkin görüşümüzü tanımlayacaktır.

 


Kodu

 

ARCH 513

İsmi

(Re)Mapping the City

Haftalık Saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Güz

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Temsiliyet, geniş formlar aracılığı ile üretmek, devam etmek ama aynı zamanda kentsel varoluşun genel kavramlarına meydan okumak için güçlü bir kültürel iş olarak tanımlanabilir. Edebiyat, film, mimarlık, turist rehberi, fotoğraf, kent planlarının hepsi kentin seçili temsiliyetleridir ve kentsel yaşamın deneyimini aktaran metafor ve anlatılar olarak karşımıza çıkarlar. Bu kapsamda ders, gündelik hayata odaklanarak metropolitan kentlerdeki kentsel mekanın temsiliyetlerinin kültürel işlerini değerlendirmektedir. Güncel akademik araştırmalar bağlamındaki savları ve tartışmaları keşfederek, ders yapılı çevre disiplinlerinin kuramları aracılığı ile ders metropolitan kentlerdeki kentsel ve kültürel gelişmeleri ele almaktadır.


Kodu

 

ARCH 521

İsmi

Kinetik Mimarlık, Biçimler ve Mekanlar

Haftalık Saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Güz

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Ders, kinematik - eğilmez kütleler arasında hareket aktarımı – üzerine odaklanmakta ve mekânsal tasarım gereksinimlerinin yorumu olarak yerleşmiş mekanik bilgisini yavaş yavaş derinleştirmektedir. Öğrenciler, yüzeysel, küresel ve mekânsal bağlantıların kinematik analizinden, katlanmış plan taşıyıcı sistemlerin geometri ve düzenlemesine kadar, kinetik mimari uygulamaların yaratıcı tasarımına katılacaktır.


Kodu

 

ARCH 522

İsmi

Yapıların Çevresel Performansları

Haftalık Saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Bahar

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Ders, ulusal ve uluslararası standartlar, devlet politikaları ve kurumsal sistem ve yaklaşımları temel alarak, yapıların çevresel performansını anlamayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca ders kapsamında yapı yaşam döngüsünün farklı dönemlerine odaklanılarak, güncel yapı pratiğinin detaylı çevresel performans analizi ve eleştirisi yapılmaktadır.

 


Kodu

 

ARCH 531

İsmi

Kültür-Karşılaştırmalı Bakışla 19.Yüzyıl Mimarlığı

Haftalık Saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Güz

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Ders, 19. Yüzyıl mimarlığı ve kentlerinin dönüşüm süreçlerine, farklı temalar üzerinden sorgulamakta ve döneme odaklanmaktadır.


Kodu

 

ARCH 541

İsmi

Kent Kuramı

Haftalık Saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Güz

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Ders, kentsel teoriyi ve onun giderek birbiriyle bağlantılı ve küreselleşen dünyadaki kentsel deneyimlerimizle olan ilişkisini tartışmayı amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında, kentsel teori ile modernite arasındaki ilişkiler ele alınmakta; küresel ekonomide kentlerin bir "aktör" olarak konumu sorgulanmakta; eşitsizliğin mekânsal ifadeleri ve ayrımcılık, gettolaşma, banliyöleşme, soylulaştırma gibi temel fikirler kritik edilmekte; kimlik, yaşam biçimi ve alt kültür kavramları üzerinden farklılığın sosyo-kültürel mekânsal ifadeleri yeniden yorumlanmaktadır.


Kodu

 

ARCH 542

İsmi

Sürdürülebilir Kentsel Tasarım

Haftalık Saati

3 (3 + 0)

Kredisi

3

AKTS

7

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Güz

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Ders öğrencilere kentsel tasarım konularında derinleşmiş bilgi vermeyi ve mevcut kentsel tasarım bilgisinin sürdürülebilirlik bağlamında yeniden yorumlanmasının önemini vurgulayarak, sürdürülebilirlik konusunda güncel yaklaşımları tartışmayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

 


Kodu

 

ARCH 503

İsmi

İleri Stüdyo

Haftalık Saati

4 (0 + 4)

Kredisi

0

AKTS

25

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Güz/Bahar

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Ders, öğrencilere mimarlıkta ilgili farklı konularda eleştirel olarak düşünme ve üretme olanağı veren yüksek düzey bir tasarım stüdyosu olarak düzenlenmiştir.


Kodu

 

ARCH 504

İsmi

Stüdyo Raporu / Tez

Haftalık Saati

4 (0 + 4)

Kredisi

0

AKTS

25

Seviye/Yıl

Lisansüstü / Yüksek Lisans

Dönem

Güz/Bahar

Tip

Seçmeli

Ön Şart

-

İçerik

Stüdyo, araştırma amaçlı bir tasarım yaklaşımının değerlendirmesi olarak, yerel ya da küresel bağlamda bir tasarım sorununa yenilikçi ve disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirmeye odaklanmaktadır.